معرفی افرادی که در نقض حقوق شهروندان بهائی در شهر سمنان نقش داشته اند

new_win معرفی افرادی که در نقض حقوق شهروندان بهائی در شهر سمنان نقش داشته اند

کميته گزارشگران حقوق بشر

The INTERNET is riddled with the cry of the public about the violations of human rights in Iran. Pointing the flood light of our pens into the dark faces of violators of human rights is a powerful tool for education and liberty. In particular I like to remember the Baha’i community of Iran having endured over 160 years of on going persecution and violations. A community who is the very example of peace and global citizenship. A community whose very example of unconditional humanity is a healing balm to the wounds of the birth place of Baha’i Faith.

Committee of Human Rights Reporters is drawing the attention of the global community to the unfortunate plight of the Baha’i community in Iran. The enemy has a face, a name and walks amongst the people, if you believe it!! The perpetrators of the violations of human rights, have power, post, and are burning in their own fire of ignorance, anger, fear and prejudice. With all this ammunition and intention of destruction and annihilation what can the helpless and peaceful Baha’i citizens do to be safe? The only choice and weapon they have is our voices!! Please keep yelling until the criminals stop and the meek is safe.

26 دسامبر 2011 نوشتن دیدگاه

جوانان برای حقوق بشر ایران youth for human rights:iran

بهاییان ساکن شهر سمنان از سال 1387 شاهد شدت یافتن برخوردهای قهرآمیز دستگاه های امنیتی و قضایی کشور بوده اند. این برخوردها شامل بازداشت، احضار و صدور احکام برای بیش از 30 تن از آنان بوده است. محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در این شهر پلمب شده و برای بسیاری از آنان محدودیت های اقتصادی زیادی به وجود آمده است.

در این گزارش افرادی معرفی شده اند که براساس اطلاعات به دست آمده در برخورد و سرکوب های سازماندهی شده بر علیه بهائیان در شهر سمنان نقش داشته اند.

1- قاسم دولتخواهی دادستان کل سمنان در سال 1387، وی دستور تفتیش منازل 20 نفر از بهائیان سمنان در 25/9/87

و پویا تبیانیان در 18/12/87 را صادر کرده است. ادامه‌ی این نوشته را بخوانید

زندانیان بهایی را آزاد کنید

About keyvan

Executive Director of center for Global Integrated Education; inc. Licensed Marriage, Family, and Child Therapist in the State of California
This entry was posted in human rights, News, Questions and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.